ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਗਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

ਟੋਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

ਮੈਨੂੰ ਟੋਲ ਇਨਵਾੱਇਸ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ?

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ

ਲਿੰਕ ਐਸਿਸਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ

ਵਾਪਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ